ماندنی ترین ...

برای تو که حضور گرمت ، تنهاییم را پر می کند . 

 

مرگ؛  

آسان نیست اما پذیرفتنی است . 

آنچه بعد از رفتن می ماند ، خاطره است و یاد و عُلقه  

                                                                   و یادگاری   

                                                                            که حس غریب بودن را زنده نگاه می دارد ... 

 و تو ، 

       ماندنی ترین یادگاری که به جا ماندی .  

 

یادگاری ...